دوره آموزشی پیشرفته XC& Advance Training Course


مسیر آموزش ( Course Outline )


دراین دوره خلبانان پس از کسب اطلاعات و دانش لازم در دوره های قبلی و کسب مهارتهای Intermediate برای دستیابی به اطلاعات دوره Advance آموزش خواهند دید. پس از کسب اطلاعات و دانش لازم و گذراندن امتحان عملی و تئوری توسط کامپیوتر و کسب 85% نمره قبولی هنرجو صلاحیت دارد تا گواهینامه دوره پیشرفته (Advance Pilot License) را دریافت نماید. بهترین زمان برای اجرای این دوره آموزشی از اردیبهشت ماه لغایت آبان ماه هر سال میباشد. ضمن آنکه تکنیک هایی بمانند ترمال و ریج سورینگ در سایت پروازی مثل سایت آبسرد در روزهای آخر هفته و ایام تعطیل امکان پذیر میباشد. که در انتهای دوره هنرجو خلبانی میبایستی به مهارت پروازی ریج سورینگ با 2 ساعت پروازی و ترمال سورینگ حداقل یک ساعت با ارائه تکنیک ودانش پروازی لازم برای دسترسی به نیروی بالارونده و نیروی ترمال را تشخیص داده و بهره مند شود در این دوره هنرجو خلبانی مهارت لازم برای پروازهای cross country flying را بدست میاورد.

خلبانان پس از اتمام و تکمیل دوره فوق و کسب گواهینامه قادر به پرواز بلند تر و طولانی مدت تر (XC flying ) و بدون حضور مربی خواهند بود.

 

هدف از آموزش ( AdvanceCourse Aim )

To advance yourintermediate skills & get you flying higher & longer distance , cross countryflying

 

توضیحات دوره ( Course Description )
توضیح اینکه در این دوره هنرجویان خلبانی بعد از آنکه دوره متوسطه خود را به پایان رسانیدند میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند و دوره شامل حداقل 40 پرواز بلند ( Solo Flight : 40 ) تحت نظر مستقیم مربی آموزشگاه میباشد و بر اساس Advance Syllabus کلیه کلاسهای تئوری شامل 30 ساعت ( Ground School: 30 hrs ) و کلاسهای عملی ( Practice ) برگزار خواهد شد.

لازم بذکر است برای دریافت گواهینامه دوره پیشرفته گذراندن دوره کلینیک S I Vبمدت 15 ساعت ( 5 جلسه 3 ساعته ) الزامی میباشد.

 

شامل ( Includes )

از آنجایی که این دوره آموزشی از لحاظ آموزش بسیار حساس و درجهت افزایش علم پروازی شما خلبانان ارائه میگردد وسایل پروازی از قبیل : پاراگلایدر، هارنس , جتر کمکی , کلاه , رادیو و پوتین مناسب پرواز میبایستی که تهیه شده باشد .

 

تمرین ( Practice )

50 پرواز در 5 سایت پروازی و یا بیشتر.

بیان و تشریح شرایط بالا در هنگام پرواز مستقیم و چرخش.

آنالیز condition بر روی سایت : Wind Shadow & Wind Gradient, lift , sink , laminar air ,turbulence , rotor

Maneuvers practice like spiral & wing over & partial canopy deflation

Setting

The story of soaring

soaring qualification

Ridge soaring steps

Crabbing on a ridge

Ridge soaring problems & Rules & Lore

Safe top landing

The Cross wind top landing Approach

The Down wind top landing Approach

Thermal

Thermal soaring qualification

Learning thermal

using variometer

Find thermal & safety

Cloud Suck & escaping

Thermal Rewards

XC preparation & planning

Air navigation & Map reading

Emergency Survival techniques

Good Airmanship & attitude.

Good Mental & Improve

Judging safety & Traffic

Turn in traffic

Pass Precautionary landing.

Pass Close Field Landing.

Pass Slope Landing.

Pass Top Landing.

Pass Cross wind take –off.

Pass Symmetric Launch.

Pass Asymmetric Launch.

Snatch Launch: Forward Launch .

Tight Launch: Forward Launch.

: Reverse Launch

Two Risers.

One Riser.

.Symmetric

Asymmetric.

Flight in Condition

pass 20 km cross country flying .

رضایت مربی از نحوه پرواز و تکنیک خلبان.

ثبت پرواز در دفترچه ثبت پرواز ( Log book ).

 

توصیه های ایمنی برای خلبانان دوره Advance

در سایت جدید قبل از پرواز نکات ایمنی و توصیه مربیان را در نظر داشته باشید.

Max wind speed : 25 km/h.

Max Peak Gusts : 30 km/h.

Max Gust rate : 8 km/h in 5 seconds.

پرواز در ترمال لیفت با بیش از m/s 7 climb rate : ممنوع.

پرواز در سایت پروازی با بیش از 45 درجه Cross wind : ممنوع.

استفاده از سیستم برک در حین پرواز بیش از نصف (2/1) : ممنوع.

محدوده پروازی turn شما تا 45 درجه bank angle میباشد ضمن آنکه وسیله پروازی هنگام خروج از چرخش نبایستی تمایل به شتاب داشته و یا عمیق باشد و بایستی بارامی از چرخش خارج شوید.

چرخش گود steep turn نزدیک زمین : ممنوع.

همواره از وسیله پروازی در سطح مهارتتان استفاده نمایید و برای اجرای مانور جدید حتما تحت نظر مربی پرواز نمایید.

Fly : Under confidence

Don't fly : over confidence

 

مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه پیشرفته (Qualificationfor AdvanceLicense)

50 Solo flight

Pass Flight Test

Pass Written Test

pass class and written SIV test

Membership in the CIRRUS Club

Intermediate Rating

 

هزینه دوره ( Price )

.......

 


بیمه ( Insurance )
لازم بذکر است کلیه هنرجویان خلبانی پاراگلایدر میبایستی دارای بیمه حوادث انفرادی و گروهی آموزشگاه باشند.

همچنین بخوانید :